прва страна мапа на сајтот english

 
За ЦДХВ

Закони

Прописи

Одлуки

Хартии од вредност

Пребарување

Статистика

Документи и обрасци

Друштва со посебни обврски

Членки

Корисни информации

Adobe Reader

ИНВЕСТИТОРИ КОИ ПОСЕДУВААТ НАД 5% ОД КОЈА БИЛО КЛАСА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (архива)


Според Законот за хартии од вредност Депозитарот е должен на првиот работен ден секој месец да објавува на својата веб страница список на секое физичко и правно лице кое поседува над 5% од било која класа на хартии од вредност на акционерското друштво со посебни обврски за известување*.

* Акционерски друштва кои се водат во регистерот на Комисијата за хартии од вредност.

 

 

 

 


ЦДХВ АД Скопје е член на Европската Асоцијација на централните депозитари за хартии од вредност http://ecsda.eu.


ЦДХВ АД Скопје е член на Асоцијацијата на Национални нумерички агенции ANNA www.anna-web.com и на Федерацијата на Евроазиски берзи FEAS www.feas.org.


ЦДХВ A.Д. Скопје е објавен на листата од 122 депозитари од 94 земји на страната на Асоцијација на глобални покровители www.theagc.com.


 

 

 


Авторски права © 2008 ЦДХВ