прва страна мапа на сајтот english

 
За ЦДХВ

Закони

Прописи

Одлуки

Хартии од вредност

Пребарување

Статистика

Документи и обрасци

Друштва со посебни обврски

Членки

Корисни информации

Adobe Reader

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА АЖУРИРАНА АКЦИОНЕРСКА КНИГА


 • Барање од издавачот за издавање на испис од акционерска книга со најнова состојба;

 • Овластување за лицето кое ќе ја подигне акционерската книга. Овластувањето содржи име и презиме и ЕМБГ на лицето кое ја подигнува акционерската книга;

 • Доказ за уплатен надоместок за издавање на акционерска книга (уплатница):

  - жиро сметка 500-0000003019-88, 

  - депонент Стопанска Банка АД Битола,

  - износ:

                 - во хартиена форма: 

  - до 1000 сметки 4.130,00 ден.

  - над 1000 сметки 7.080,00 ден.

   

  - на ЦД:

          

                  - до 1000 сметки 1.180,00 ден.

          - над 1000 сметки 2.360,00 ден.

          - на дискета:

                  - до 1000 сметки 1.180,00 ден.

          - над 1000 сметки 2.360,00 ден.

 


ЦДХВ АД Скопје е член на Европската Асоцијација на централните депозитари за хартии од вредност http://ecsda.eu.


ЦДХВ АД Скопје е член на Асоцијацијата на Национални нумерички агенции ANNA www.anna-web.com и на Федерацијата на Евроазиски берзи FEAS www.feas.org.


ЦДХВ A.Д. Скопје е објавен на листата од 122 депозитари од 94 земји на страната на Асоцијација на глобални покровители www.theagc.com.


 

 

 


Авторски права © 2008 ЦДХВ