прва страна мапа на сајтот english

 
За ЦДХВ

Закони

Прописи

Одлуки

Хартии од вредност

Пребарување

Статистика

Документи и обрасци

Друштва со посебни обврски

Членки

Корисни информации

Adobe Reader

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА ИЗВОД ОД СМЕТКА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ


  • За физички лица:

1.     Лична карта и

2.     Доказ за уплата на надоместок за издавање на изводот (уплатница):

- жиро сметка 500-0000003019-88, 

- депонент Стопанска Банка АД Битола,

- износ 236,00 ден.

  • За правни лица

1.     Овластување издадено од овластено лице и

2.     Доказ за уплата на надоместок за издавање на изводот (уплатница):

- жиро сметка 500-0000003019-88, 

- депонент Стопанска Банка АД Битола,

- износ 236,00 ден.

 


ЦДХВ АД Скопје е член на Европската Асоцијација на централните депозитари за хартии од вредност http://ecsda.eu.


ЦДХВ АД Скопје е член на Асоцијацијата на Национални нумерички агенции ANNA www.anna-web.com и на Федерацијата на Евроазиски берзи FEAS www.feas.org.


ЦДХВ A.Д. Скопје е објавен на листата од 122 депозитари од 94 земји на страната на Асоцијација на глобални покровители www.theagc.com.


 

 

 


Авторски права © 2008 ЦДХВ