прва страна мапа на сајтот english

 
За ЦДХВ

Закони

Прописи

Одлуки

Хартии од вредност

Пребарување

Статистика

Документи и обрасци

Друштва со посебни обврски

Членки

Корисни информации

Adobe Reader

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕНОС НА СОПСТВЕНОСТ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА ПОДАРОК НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  


За спроведување на нетрговски пренос на хартии од вредност врз основа на подарок до ЦДХВ се доставува следната документација:

  1. договор за подарок кој ќе ги содржи сите податоци неопходни за идентификување на страните и предметот на дар, заверен во потписите од страна на нотар, и заверка од надлежен орган за јавни приходи дека за преносот на хартиите од вредност по основ на подарокот е платен данок, односно дека истиот е ослободен од данок.

2.      Уплата на надомест согласно Тарифата на ЦДХВ.

Доколку наследникот нема отворено сметка за хартии од вредност во ЦДХВ, потребно е да поднесе и документација за отварање на сметка за хартии од вредност дадена на следниот линк

 


ЦДХВ АД Скопје е член на Европската Асоцијација на централните депозитари за хартии од вредност http://ecsda.eu.


ЦДХВ АД Скопје е член на Асоцијацијата на Национални нумерички агенции ANNA www.anna-web.com и на Федерацијата на Евроазиски берзи FEAS www.feas.org.


ЦДХВ A.Д. Скопје е објавен на листата од 122 депозитари од 94 земји на страната на Асоцијација на глобални покровители www.theagc.com.


 

 

 


Авторски права © 2008 ЦДХВ