прва страна мапа на сајтот english

 
За ЦДХВ

Закони

Прописи

Одлуки

Хартии од вредност

Пребарување

Статистика

Документи и обрасци

Друштва со посебни обврски

Членки

Корисни информации

Adobe Reader

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕНОС НА СОПСТВЕНОСТ ПО ОСНОВ НА НАСЛЕДСТВО НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  


За спроведување на нетрговски пренос на хартии од вредност врз основа на оставинско решение донесено од надлежен суд/нотар до ЦДХВ се доставува следната документација:

  1. Правосилна одлука на надлежен суд/нотар, во оригинал или заверена копија.

  2. Доказ за уплата на надомест согласно Тарифата на ЦДХВ:

-      За спроведување на пренос износ од 118 денари по пренос

-      За издавање на поврда по барање на имател на хартии од вредност износ од 236 денари

Трансакциска сметка: 500-0000003019-88 

            Депонент:  Стопанска Банка АД Битола.

Доколку наследникот нема отворено сметка за хартии од вредност во ЦДХВ, потребно е да поднесе и документација за отварање на сметка за хартии од вредност дадена на следниот линк.

Доколку  предмет на наследство се хартии од вредност кои согласно оставинското решение не можат да се поделат во цел број (односно доколку при поделбата се јавува остаток како нецел број), наследниците имаат можност за нераспределливите хартии од вредност да отворат сосопственичка сметка или да извршат соодветна  распределба на таквите хартии од вредност преку изјава заверена на нотар или соодветно корегирање на наследното решение.

Кога со наследно решение за законски наследници на хартии од вредност се огласени повеќе лица, а до ЦДХВ е доставена соодветна документација само за дел од нив, ЦДХВ ќе спроведе нетрговски пренос само за лицата за кои е доставена комплетна документација. Нераспределените хартии од вредност остануваат на сметката на оставителот се до доставување на потребната документација за останатите наследници.

 

 


ЦДХВ АД Скопје е член на Европската Асоцијација на централните депозитари за хартии од вредност http://ecsda.eu.


ЦДХВ АД Скопје е член на Асоцијацијата на Национални нумерички агенции ANNA www.anna-web.com и на Федерацијата на Евроазиски берзи FEAS www.feas.org.


ЦДХВ A.Д. Скопје е објавен на листата од 122 депозитари од 94 земји на страната на Асоцијација на глобални покровители www.theagc.com.


 

 

 


Авторски права © 2008 ЦДХВ