прва страна мапа на сајтот english

 
За ЦДХВ

Закони

Прописи

Одлуки

Хартии од вредност

Пребарување

Статистика

Документи и обрасци

Друштва со посебни обврски

Членки

Корисни информации

Adobe Reader

ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ


Државните хартии од вредност (ДХВ) се безризични хартии од вредност кои во име на Владата на РМ ги издава Министерството за финансии на РМ.

ДХВ се продаваат преку аукции кои се организирани преку Агентот на Министерството за Финансии, а тоа е Народната Банка на Република Македонија. На аукциите директно можат да учествуваат само овластените директни учесници (сите банки во РМ), а останатите заинтересирани резиденти и нерезиденти можат да учествуваат индиректно, односно, преку банките. (Листата на банките е достапна преку делот за провизиите за купување на државни записи и државни обврзници).

Номиналната вредност на една ДХВ е 10.000,00 денари, а каматната стапка се одредува пазарно, во зависност од понудата и побарувачката. Државните записи се издаваат и исплатуваат по номинална вредност, а се уплатуваат по дисконтирана вредност. Државните обврзници се издаваат, исплатуваат и уплатуваат по номинална вредност, а на нив се плаќа купонска камата.

Подетални информации за државните хартии од вредност можете да најдете на WEB страната на Министерството за финансии на РМ.

 


ЦДХВ АД Скопје е член на Европската Асоцијација на централните депозитари за хартии од вредност http://ecsda.eu.


ЦДХВ АД Скопје е член на Асоцијацијата на Национални нумерички агенции ANNA www.anna-web.com и на Федерацијата на Евроазиски берзи FEAS www.feas.org.


ЦДХВ A.Д. Скопје е објавен на листата од 122 депозитари од 94 земји на страната на Асоцијација на глобални покровители www.theagc.com.


 

 

 


Авторски права © 2008 ЦДХВ