прва страна мапа на сајтот english

 
За ЦДХВ

Закони

Прописи

Одлуки

Хартии од вредност

Пребарување

Статистика

Документи и обрасци

Друштва со посебни обврски

Членки

Корисни информации

Adobe Reader

ОБВРЗНИЦИ за надоместување на селективни кредити на Народна банка на Република Македонија


Обврзниците за надоместување на селективни кредити на Народна банка на Република Македонија се издадени на 16.03.1995 година од страна на Република Македонија со Закон за санација и реконструирање на дел од банките во Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 14/95), а во Централниот депозитар на хартии од вредност се евидентирани на 01.06.2006 година.

Вкупниот износ на кој се евидентираат обврзниците со состојба заклучно со 30.04.2006 година изнесува 1,039,318,481.00 денари и се со неограничена преносливост. 

Отплатата на главнината ќе се изврши на 01 април 2020 година. Каматата на обврзниците не се пресметува.

 


ЦДХВ АД Скопје е член на Европската Асоцијација на централните депозитари за хартии од вредност http://ecsda.eu.


ЦДХВ АД Скопје е член на Асоцијацијата на Национални нумерички агенции ANNA www.anna-web.com и на Федерацијата на Евроазиски берзи FEAS www.feas.org.


ЦДХВ A.Д. Скопје е објавен на листата од 122 депозитари од 94 земји на страната на Асоцијација на глобални покровители www.theagc.com.


 

 

 


Авторски права © 2008 ЦДХВ