прва страна мапа на сајтот english

 
За ЦДХВ

Закони

Прописи

Одлуки

Хартии од вредност

Пребарување

Статистика

Документи и обрасци

Друштва со посебни обврски

Членки

Корисни информации

Adobe Reader

ОБВРЗНИЦИ за денационализација


Со законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација (Службен весник на РМ бр.37/02) се уредува начинот и постапката на издавање на обврзниците за денационализација кои се даваат како надомест за имот одземен од државата.

Номиналната вредност на обврзницата е износот кој барателот по основ на денационализација го добива како обештетување.

Номинална вредност на обврзницата се отплатува во 10 годишни рати кои се исплатуваат на 1 јуни. 

Каматата на обврзниците се пресметува и исплатува еднаш годишно со каматна стапка 2%.

Емисија

 Износ на емисијата

Прва рата

 Прва камата

1.

2 500 000,00   

01.06.2003

01.06.2003

2.

38 999 198,00   

01.06.2004

01.06.2004

3.

47 000 000,00   

01.06.2005

01.06.2005

4.

58 000 000,00   

01.06.2006

01.06.2006

5.

34 000 000,00   

01.06.2007

01.06.2007

6.

18 000 000,00   

01.06.2008

01.06.2008

7.

30 000 000,00   

01.06.2009

01.06.2009

8.

23 000 000,00   

01.06.2010

01.06.2010

9.

30 000 000,00   

01.06.2011

01.06.2011

10.

10 984 398,00   

01.06.2012

01.06.2012

Закон за денационализација (Службен весник на РМ број 43/2000)

Закон за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација (Службен весник на РМ број 37/2002)

 


ЦДХВ АД Скопје е член на Европската Асоцијација на централните депозитари за хартии од вредност http://ecsda.eu.


ЦДХВ АД Скопје е член на Асоцијацијата на Национални нумерички агенции ANNA www.anna-web.com и на Федерацијата на Евроазиски берзи FEAS www.feas.org.


ЦДХВ A.Д. Скопје е објавен на листата од 122 депозитари од 94 земји на страната на Асоцијација на глобални покровители www.theagc.com.


 

 

 


Авторски права © 2008 ЦДХВ