прва страна мапа на сајтот english

 
За ЦДХВ

Закони

Прописи

Одлуки

Хартии од вредност

Пребарување

Статистика

Документи и обрасци

Друштва со посебни обврски

Членки

Корисни информации

Adobe Reader

СТАТУТ


Статутот на ЦДХВ (пречистен текст) можете да ги превземете во .pdf формат.

Врз основа на член 128 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр. 63/2000 и 34/2001), член 221 и 241 од Законот за трговските друштва и одредбите од Договорот за основање на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, основачкото Собрание на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, одржано на ден 10.10.2001 година донесе статут на Централниот депозитар за хартии од вреност АД Скопје.

 


ЦДХВ АД Скопје е член на Европската Асоцијација на централните депозитари за хартии од вредност http://ecsda.eu.


ЦДХВ АД Скопје е член на Асоцијацијата на Национални нумерички агенции ANNA www.anna-web.com и на Федерацијата на Евроазиски берзи FEAS www.feas.org.


ЦДХВ A.Д. Скопје е објавен на листата од 122 депозитари од 94 земји на страната на Асоцијација на глобални покровители www.theagc.com.


 

 

 


Авторски права © 2008 ЦДХВ