прва страна мапа на сајтот english

 
За ЦДХВ

Закони

Прописи

Одлуки

Хартии од вредност

Пребарување

Статистика

Документи и обрасци

Друштва со посебни обврски

Членки

Корисни информации

Adobe Reader
 

10.12.2014

Согласно Соопштението на Министерството за труд и социјална политика и согласно донесениот заклучок на Владата на Република Македонија за одработување на неработниот ден 03.12.2014 година (среда) на 13.12.2014 година (сабота), Ве известуваме дека 13.12.2014 година е работен ден за Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Истовремено, Ве известуваме дека на 13.12.2014 година системот на ЦДХВ ќе биде отворен за работа на членките на Депозитарот и за порамнување на трговски трансакции со хартии од вредност.

28.11.2014

Согласно донесената Одлука на Владата на Република Македонија, поради спроведување на акцијата „Ден на дрвото-засади ја својата иднина”, 03.12.2014 година (среда) е неработен ден за Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

26.09.2014

Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје и турскиот депозитар за хартии од вредност (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. МКК), на 26.09.2014 година, потпишаа Меморандум за соработка.

Меморандумот за соработка има за цел интензивирање на соработката на двете институции во сферата на размена на информации и искуства поврзани со порамнувањето на трансакции со хартии од вредност, водењето на регистарот на хартии од вредост,  а во функција на развој на финансиските пазари во Македонија и Турција.

18.08.2014

Постапувајќи по Решението на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за трајно одземање на дозволата за работа со хартии од вредност бр.08 УП1 86 од 14.08.2014 година на членката Еуроброкер АД Скопје, Одборот на директори на Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје на 15.08.2014 година донесе Одлука за трајно исклучување од членство на оваа членка, започнувајќи од 18.08.2014 година.

08.04.2014

На 07.04.2014 година до ЦДХВ АД Скопје е доставено Решение од Комисијата за хартии од вредност со кое се изрекува привремена забрана за вршење на сите услуги со хартии од вредност на брокерската куќа Иново брокер АД Скопје. Оттука, Депозитарот привремено ја исклучи од членство членката Иново брокер АД Скопје во времетраење од 30 работни дена, започнувајќи од ден 08.04.2014 година, а заклучно со 22.05.2014 година

18.02.2014

Врз основа на член 18 од Статутот и член 9 и 13 од Правилата за членство на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, како и Решението на Комисијата за хартии од вредност на РМ бр. УП1 08-4 од 10.02.2014г., Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на ден 18.02.2014г., донесе Одлука за траен претстанок на членството на членката Пеон Брокер АД Скопје.

05.02.2014

Врз основа на член 18 од Статутот и член 9 и 13 од Правилата за членство на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, како и Решението на Комисијата за хартии од вредност на РМ бр. УП1 08-2 од 30.01.2014г., Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на ден 04.02.2014г., донесе Одлука за траен претстанок на членството на членката Алта Виста Брокер АД Скопје.

28.01.2014

Согласно применото Решение УП1 08-3 од 24.01.2014 година со кое се изрекува привремена забрана на Илирика инвестментс АД Скопје за вршење на сите услуги за хартии од вредност за кои има добиено дозвола од Комисијата за хартии од вредност  во времетраење од 15 работни дена, на 28.01.2014г, Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје привремено ја исклучи од членство на Илирика инвестментс АД Скопје. Привременото исклучување ќе трае заклучно со 17.02.2014 г.

27.01.2014

На 27.01.2014 година, Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје  е известен  од Македонска берза АД Скопје  дека Пеон брокер АД Скопје привремено е исклучен од членство на Берзата.  Со оглед дека членството во овластена берза е еден од условите кои континуирано треба да бидат исполнети за брокерската куќа да биде членка на ЦДХВ, истиот ден членката е привремено исклучена од членство и во ЦДХВ. Привременото исклучување ќе трае се до повторно исполнување на континуираните услови за членство предвидени согласно Правилата за членство на ЦДХВ.

28.11.2013

Почитувани клиенти, согласно Соопштението на Министерството за труд и социјална политика, согласно донесениот заклучок на Владата на Република Македонија за одработување на неработниот ден 27.11.2013 година (среда) на 30.11.2013 година (сабота), Ве известуваме дека 30.11.2013 година е работен ден за Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Истовремено, Ве известуваме дека системот на ЦДХВ ќе биде отворен за работа на членките на Депозитарот, освен за порамнувања.

25.11.2013

Почитувани клиенти, ве известуваме дека согласно донесената Одлука на Владата на Република Македонија, поради спроведување на есенската акцијата „Ден на дрвото-засади ја својата иднина”, 27.11.2013 година (среда), е неработен ден за Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје

10.10.2013

Согласно применото Решение на ден 09.10.2013 година од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија Бр. УП1 08-132 година со кое ТРАЈНО СЕ ОДЗЕМА  дозволата за вршење на услуги со хартии од вредност на брокерската куќа Мој брокер АД Скопје, на 10.10.2013 година Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје трајно ја исклучи оваа брокерска куќа од членство.

10.07.2013

Постапувајќи по Известувањето за престанок на вршење на работи со хартии од вредност бр. 08-5987 од 20.06.2013 година доставено од Централна кооперативна банка АД Скопје,  Одлукатата за престанок на членство донесена од Одборот на директори на Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје на 05.07.2013 година и  Решението на  Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за трајно одземање на дозволата за работа со хартии од вредност бр. УП 08-111 од 02.07.2013 година, Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје на 09.07.2013 година трајно ја исклучи од членство Централна кооперативна банка АД Скопје.

01.06.2013

Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена рата и камата на издадените обврзници за денационализација и тоа:

- прва рата и прва камата за денационализација 11. емисија.

- втора рата и втора камата за денационализација 10. емисија.

- трета рата и трета камата за денационализација 9. емисија.

- четврта рата и четврта камата за денационализација 8. емисија.

- петта рата и петта камата за денационализација 7. емисија.

- шестта рата и шестта камата за денационализација 6. емисија.

- седма рата и седма камата за денационализација 5. емисија.

- осма рата и осма камата за денационализација 4. емисија.

- девета рата и девета камата за денационализација 3. емисија.

- десетта рата и десетта камата за денационализација 2. емисија.

02.04.2013

На ден 02.04.2013 година Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје изврши исплата на 1.333.739.280 денари на сметките на 384 сопственици на акции издадени од Кјуби Македонија АД Скопје кои ја прифатија понудата за откуп на нивните акции од Виена Иншуренс Груп АГ Винер Ферзихерунг Групе, Виена, Република Австрија, во постапката за преземање на ова акционерско друштво.

Претходно, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија донесе Решение со кое се утврдува за успешна понудата за откуп на акциите издадени од Акционерското друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија Скопје, дадена од Виена Иншуренс Груп АГ Винер Ферзихерунг Групе, Република Австрија.

Австрискиот инвеститор ги откупи хартиите од вредност по цена од 2001,22 денари по акција

03.12.2012

Врз основа на член 17 став 2 од Правилата за членство на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, како и известување од Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје бр.01-1694/1 од 03.12.2012 год., Извршниот директор на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на ден 03.12.2012 год. донесе ОДЛУКА за привремено исклучување од членството на членката Пеон Брокер АД Скопје.

09.11.2012

По барање на членката Охридска банка АД Охрид за доброволно истапување од членство, Одборот на директори на Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје донесе Одлука за престанок  на членството на членката  Охридска банка АД Охрид.

19.10.2012

Одбророт на директори на ЦДХВ  АД Скопје, на 19.10.2012 год. донесе ОДЛУКА за престанок на членството на членката Битола Брокер АД Битола, поради трајно одземена дозвола.

01.06.2012

Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена рата и камата на издадените обврзници за денационализација и тоа:

- прва рата и прва камата за денационализација 10. емисија.

- втора рата и втора камата за денационализација 9. емисија.

- трета рата и трета камата за денационализација 8. емисија.

- четврта рата и четврта камата за денационализација 7. емисија.

- петта рата и петта камата за денационализација 6. емисија.

- шестта рата и шестта камата за денационализација 5. емисија.

- седма рата и седма камата за денационализација 4. емисија.

- осма рата и осма камата за денационализација 3. емисија.

- девета рата и девета камата за денационализација 2. емисија.

- десетта рата и десетта камата за денационализација 1. емисија.

29.05.2012

Врз основа на член 18 од Статутот како и членовите 13 и 14 од Правилата за членство на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, како и решението на Комисијата за хартии од вредност на РМ бр.08-УП1-174 од 21.05.2012 год., Одбророт на директори на       Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на 29.05.2012 год. донесе ОДЛУКА за привремен престанок на членството на членката Битола Брокер АД Битола.

28.05.2012

Врз основа на член 18 од Статутот како и членовите 13 и 14 од Правилата за членство на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, како и решението на Комисијата за хартии од вредност на РМ бр.УП108-188 од 16.05.2012 год., Одбророт на директори на       Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на 28.05.2012 год. донесе ОДЛУКА за престанок на членството на членката Бро-Дил АД Скопје.

13.03.2012

Врз основа на член 9, 13, 15 и 17 од правилата за членство на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, Извршниот директор на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на 13.03.2012 год. донесе ОДЛУКА за прекин на привременото исклучување од членство на членката Илирика Инвестментс АД Скопје.

05.03.2012

Поради доставено барање за мирување на членството во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, во согласност со член 15 во врска со член 13 од правилата за членство, привремено се исклучува од членство членката Илирика Инвестментс АД Скопје.

23.02.2012

ЦДХВ АД Скопје стана членка на Европската Асоцијација на централните депозитари за хартии од вредност http://ecsda.eu.

01.10.2011

Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена 20. рата и 23. камата на издадените обврзници за старо девизно штедење.

01.06.2011

Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена рата и камата на издадените обврзници за денационализација и тоа:

- прва рата и прва камата за денационализација 9. емисија.

- втора рата и втора камата за денационализација 8. емисија.

- трета рата и трета камата за денационализација 7. емисија.

- четврта рата и четврта камата за денационализација 6. емисија.

- петта рата и петта камата за денационализација 5. емисија.

- шестта рата и шестта камата за денационализација 4. емисија.

- седма рата и седма камата за денационализација 3. емисија.

- осма рата и осма камата за денационализација 2. емисија.

- девета рата и девета камата за денационализација 1. емисија.

01.04.2011

Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена 19. рата и 22. камата на издадените обврзници за старо девизно штедење.

01.10.2010

Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена 18. рата и 21. камата на издадените обврзници за старо девизно штедење.

01.06.2010

Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена рата и камата на издадените обврзници за денационализација и тоа:

- прва рата и прва камата за денационализација 8. емисија.

- втора рата и втора камата за денационализација 7. емисија.

- трета рата и трета камата за денационализација 6. емисија.

- четврта рата и четврта камата за денационализација 5. емисија.

- петта рата и петта камата за денационализација 4. емисија.

- шестта рата и шестта камата за денационализација 3. емисија.

- седма рата и седма камата за денационализација 2. емисија.

- осма рата и осма камата за денационализација 1. емисија.

01.04.2010

Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена 17. рата и 20. камата на издадените обврзници за старо девизно штедење.

01.10.2009

Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена 16. рата и 19. камата на издадените обврзници за старо девизно штедење.

01.06.2009

Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена рата и камата на издадените обврзници за денационализација и тоа:

- прва рата и прва камата за денационализација 7. емисија.

- втора рата и втора камата за денационализација 6. емисија.

- трета рата и трета камата за денационализација 5. емисија.

- четврта рата и четврта камата за денационализација 4. емисија.

- петта рата и петта камата за денационализација 3. емисија.

- шестта рата и шестта камата за денационализација 2. емисија.

- седма рата и седма камата за денационализација 1. емисија.

06.04.2009

Во ЦДХВ се регистрирани обврзници за денационализација - осма емисија.

01.04.2009

Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена 15. рата и 18. камата на издадените обврзници за старо девизно штедење.

02.10.2008

На 02.10.2008г STEIERMARKISHE BANK UND SPARKASSEN AKTIENGESELSHAFT, до Депозитарот достави барање за принудна продажба на обични акции издадени од Инвестбанка АД Скопје, согласно чл. 50-а од Законот за преземање на акционерски друштва. Цената по која STEIERMARKISHE BANK UND SPARKASSEN AKTIENGESELSHAFT се обврзува да ги откупи акциите, изнесува 9.258,00 денари по акција и истата не се разликува од цената по која понудувачот ги откупи акциите од акционерите кои ја прифатија понудата за преземање на друштвото, во предвидениот рок.

01.10.2008

Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена 14. рата и 17. камата на издадените обврзници за старо девизно штедење.

01.10.2008

На 25.09.2008 год. Комисијата за хартии од вредност донесе решение со кое ги одобри последните измени на Тарифата на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје. Со измените надоместот за порамнување на берзанските трансакции се намалува на 0,1%. Намалениот надоместок ЦДХВ ќе го наплатува од 01.10.2008 година.

26.08.2008

Во ЦДХВ се регистрирани обврзници за денационализација - седма емисија.

01.06.2008

Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена рата и камата на издадените обврзници за денационализација и тоа:

- прва рата и прва камата за денационализација 6. емисија.

- втора рата и втора камата за денационализација 5. емисија.

- трета рата и трета камата за денационализација 4. емисија.

- четврта рата и четврта камата за денационализација 3. емисија.

- петта рата и петта камата за денационализација 2. емисија.

- шестта рата и шестта камата за денационализација 1. емисија.

01.06.2007

Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена рата и камата на издадените обврзници за денационализација и тоа:

- прва рата и прва камата за денационализација 5. емисија.

- втора рата и втора камата за денационализација 4. емисија.

- трета рата и трета камата за денационализација 3. емисија.

- четврта рата и четврта камата за денационализација 2. емисија.

- петта рата и петта камата за денационализација 1. емисија.

01.03.2007

Во ЦДХВ се регистрирани обврзници за денационализација -шестата емисија.

01.06.2006

Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена рата и камата на издадените обврзници за денационализација и тоа:

- прва рата и прва камата за денационализација 4. емисија.

- втора рата и втора камата за денационализација 3. емисија.

- трета рата и трета камата за денационализација 2. емисија.

- четврта рата и четврта камата за денационализација 1. емисија.

29.02.2006

Во ЦДХВ се регистрирани обврзници за денационализација -петтата емисија.

01.06.2005

Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена рата и камата на издадените обврзници за денационализација и тоа:

- прва рата и прва камата за денационализација 3. емисија.

- втора рата и втора камата за денационализација 2. емисија.

- трета рата и трета камата за денационализација 1. емисија.

28.02.2005

Во ЦДХВ се регистрирани обврзници за денационализација -четвртата емисија.

09.07.2004

Истече рокот на важење на конвертибилните сертификати, така што се блокирани на сметките во ЦДХВ. 

01.06.2004

Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена рата и камата на издадените обврзници за денационализација и тоа:

- прва рата и прва камата за денационализација 2. емисија.

- втора рата и втора камата за денационализација 1. емисија.

25.02.2004

Во ЦДХВ се регистрирани обврзници за денационализација -трета емисија.

На Македонската Берза за Хартии од вредност, на 01.03.2004 год. официјално ќе започне тргувањето со овој тип на обврзници.

20.03.2003

Во ЦДХВ се регистрирани обврзници за денационализација - втора емисија.

На Македонската Берза за Хартии од вредност, на 27.03.2003 год. официјално ќе започне тргувањето со овој тип на обврзници.

03.03.2003

Измените и дополнувањата на Правилата на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје се одобрени од страна на Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана во Февруари 2003 година.

Основните дополнувања се однесуваат на тргувањето со ограничени акции што е регулирано со новата точка 4.11.

Останатите измени и дополнувања не се од суштински карактер, туку се вметнати заради подобрување на текстот на Правилата.

 06.01.2003

ЦДХВ согласно Законот за хартии од вредност и Правилата за негова работа, ги известува сопствениците на хартии од вредност што имаат акции само во едно акционерско друштво, дека своите Изводи од сметките за хартии од вредност можат да ги подигнат од соодветното акционерско друштво после 31.01.2003 година.

Сите сопственици на хартии од вредност што имаат акции во повеќе акционерски друштва, односно други хартии од вредност, своите Изводи од сметките за хартии од вредност, ќе ги добијат по пошта на домашна адреса.

10.07.2002

Во ЦДХВ се регистрирани конвертибилни сертификати.

На Македонската Берза за Хартии од вредност официјално почна тргувањето со овој тип на сертификати.

17.06.2002

Во ЦДХВ се регистрирани обврзници за денационализација - прва емисија.

 


ЦДХВ АД Скопје е член на Европската Асоцијација на централните депозитари за хартии од вредност http://ecsda.eu.


ЦДХВ АД Скопје е член на Асоцијацијата на Национални нумерички агенции ANNA www.anna-web.com и на Федерацијата на Евроазиски берзи FEAS www.feas.org.


ЦДХВ A.Д. Скопје е објавен на листата од 122 депозитари од 94 земји на страната на Асоцијација на глобални покровители www.theagc.com.


 

 

 


Авторски права © 2008 ЦДХВ