Новости Архива

На 07.07.2015 год. е извршено претварање на 15.000 приоритетни партиципативни акции во 15.000 обични акции со право на глас издадени од страна на Акционерското друштво КОППЕР ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје со

Регистрација на Четиринаесеттата емисија на обврзници за денационализација– На ден 01.06.2015 година во Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје е регистрирана Четиринаесеттата емисиј

Пресметки на рати и камати на обврзници за денационализација- На 01 јуни 2015 година Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје изврши пресметка на доспеаните камати и рати од обврзниците з