Новости Архива

Регистрација на Четиринаесеттата емисија на обврзници за денационализација– На ден 01.06.2015 година во Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје е регистрирана Четиринаесеттата емисиј

Пресметки на рати и камати на обврзници за денационализација- На 01 јуни 2015 година Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје изврши пресметка на доспеаните камати и рати од обврзниците з

Постапка за преземање на ФЗЦ 11 Октомври – Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје известува дека во тек е постапката на упис на Изјави за прифаќање на понудата за откуп на акции изд