Новости Архива

На 03.09.2015 год. во ЦДХВ е регистрирано  Друштво за застапување во осигурувањето ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД Прилеп со ЕМБС 7048947 Издадени се 1.500 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една а

На 04.08.2015 во системот на Депозитарот е евидентирано Акционерско друштво Фудбалски клуб МЛАДОСТ с. Царев Двор Ресен со ЕМБС 7045654. Основната главнина на друштвото изнесува 66.420 ЕУР и е поделена

На 22.07.2015  во системот на Депозитарот е евидентирано ДРУШТВО ЗА СПОРТСКИ ДЕЈНОСТИ РАКОМЕТЕН КЛУБ ПЕЛИСТЕР АД БИТОЛА со ЕМБС 7049510. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е по