прва страна мапа на сајтот english

 
За ЦДХВ

Закони

Прописи

Одлуки

Хартии од вредност

Пребарување

Статистика

Документи и обрасци

Друштва со посебни обврски

Членки

Корисни информации

Adobe Reader

Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје - ЦДХВ АД Скопје основни функции:

  • водење регистар на хартиите од вредност;

  • давање меѓународен број за идентификација на хартиите од вредност (ISIN) за сите емисии на хартиите од вредност;

  • запишување на сопствениците на хартии од вредност;

  • порамнување на трговските трансакции според принципот испорака наспроти плаќање;

  • вршење на нетрговските преноси;

  • овозможување услови за позајмување на хартиите од вредност;

  • следење на финансиската состојба на неговите членки, со цел управување со ризикот поврзан со можно непорамнување на трговските трансакции и

  • вршење дополнителни услуги за издавачите на хартии од вредност.

Согласно донесената Одлука на Владата на Република Македонија, поради спроведување на акцијата „Ден на дрвото-засади ја својата иднина”, 03.12.2014 година (среда) е неработен ден за Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

__

 

АКТУЕЛНО

10.12.2014   13.12.2014 година (саботта) е работен ден за Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

28.11.2014   03.12.2014 година (среда) е неработен ден за Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

 

Адреса: Кузман Јосифовски Питу 1, 1000 Скопје, Македонија

Телефон: 02 32 99 800

Телефон/акции: 02 32 99 802;  02 32 99 803

Телефон/обврзници: 02 32 99 809

Телефакс: 02 32 27 760;  02 32 27 781

Електронска пошта: cdhv@cdhv.mk

Работно време: 08:00 - 16:00 h

АКЦИОНЕРИ НАД 5%

Според Законот за хартии од вредност Депозитарот е должен секој прв работен ден во неделата да објавува на својата веб страница список на секое физичко и правно лице кое поседува над 5% од било која класа на хартии од вредност на акционерските друштва со посебни обврски за известување* и котираните друштва.

 

Сите хартии од вредност регистрирани во ЦДХВ АД Скопје можете да ги пребарате на опцијата пребарување по емисии на ХВ.

 


ЦДХВ АД Скопје е член на Европската Асоцијација на централните депозитари за хартии од вредност http://ecsda.eu.


ЦДХВ АД Скопје е член на Асоцијацијата на Национални нумерички агенции ANNA www.anna-web.com и на Федерацијата на Евроазиски берзи FEAS www.feas.org.


ЦДХВ A.Д. Скопје е објавен на листата од 122 депозитари од 94 земји на страната на Асоцијација на глобални покровители www.theagc.com.


 

 

 


Авторски права © 2008 ЦДХВ